Hravá angličtina

Každá lekce angličtiny je zaměřena na jedno konverzační téma, či tematický okruh slovíček, která jsou dětem v předškolním věku přiměřená a s nimiž mají vlastní zkušenost.

Podle pořeby, výkonu a věku dětí věnujeme každému okruhu potřebný počet lekcí. Výrazy upevňujeme při hrách a postupně přidáváme další. Učíme se básničky a písničky. Během jedné lekce je dítě schopno zvládnout 3-5 nových slov. Výuka probíhá formou hry a prožitkového učení. Hodně času věnujeme opakování.

Tematické okruhy

 • HELLO – pozdravit, rozloučit se, poprosit a poděkovat, vyjádřit souhlas a nesouhlas
 • MY FAMILY – představit sebe a členy své rodiny
 • COLOURS – pojmenovat barvy a části oblečení
 • BIG OR SMALL – umět vyjádřit velikost
 • NUMBERS – umět počítat do deseti
 • FARM – pojmenovat domácí zvířata, rozlišit jejich hlasy
 • MY BODY – umět pojmenovat části těla
 • MY HEAD – pojmenovat části hlavy, vyjádřit pocity smutku, radosti, strachu…
 • TOYS – pojmenovat hračky a vyjádřit jejich polohu (v, na, vedle)
 • SALADS – umět pojmenovat běžné ovoce a zeleninu
 • FOOD – umět pojmenovat běžné potraviny
 • CARS – rozlišovat druhy dopravních prostředků
 • HOME – vyjádřit právě probíhající běžné domácí činnosti, dát pokyn
 • GARDEN – pojmenovat objekty a činnosti na zahradě
 • PARTY – vyjádřit zájem o jídlo a pití, pojmenovávat nádobí

Jedna lekce Aj trvá 30 minut. Jednou za měsíc rodiče dostávají přehled probrané látky (slovíčka, fráze, básničky, písničky).

Předškolní výchova

V rámci předškolní výchovy rozvíjíme ty složky osobnosti dítěte, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí vstupu do 1. třídy. Tato příprava se netýká pouze dětí těsně před vstupem do ZŠ. S rozvojem schopností a dovedností potřebných pro bezproblémové zvládnutí školní docházky je dobré začít co nejdříve. Věnujeme se grafomotorické průpravě (správné držení tužky, uvolňovací cviky, dokreslování…), předmatematické přípravě (logické myšlení, prostorová představivost) a logopedickým cvičením.

Vše probíhá zábavnou formou, aktivity jsou uzpůsobeny věku a individuálním předpokladům dítěte.

Dramatická výchova

Dramatická výchova je esteticko-výchovný obor, který jako prostředek výchovného působení na dítě využívá prvků dramatického umění. Dramatická výchova působí na rozvoj jednotlivých složek osobnosti prostřednictvím navozování různých situací.

Cíle dramatické výchovy jsou: sociální rozvoj, rozvíjení komunikativních dovedností, rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti, rozvíjení schopnosti kritického myšlení, sebepoznání a sebekontrola, získání pozitivního sebepojetí a spolupráce ve skupině.

Jako inspiraci k dramatickým hrám využíváme situace z běžného života dětí nebo pohádkové příběhy. V dramatických hrách a improvizacích se děti např. stylizují do určité reálné nebo pohádkové postavy, která řeší různé situace. To děti nutí přemýšlet nad problémy a hledat vlastní řešení.

Metody a techniky dramatické výchovy – průpravné hry a cvičení, dramatické hry, hra v roli, improvizace, pantomima, rozhovor, tanec…

Rádi Vás kdykoli přivítáme a osobně provedeme naší školkou. Těšíme se na Vás!